Trening Umiejętności Społecznych TUS

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych - TUS?

To grupowe zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży  przeżywających trudności w funkcjonowaniu w grupie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa - trenera i pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min. Realizowane są w 4-6 osobowych grupach dobranych pod kątem wieku i rodzaju trudności doświadczanych przez dzieci. 

 

Podczas zajęć dziecko:

  • rozwija swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne
  • uczy się odczytywać komunikaty niewerbalne i odpowiednio reagować na mimikę, gestykulację, mowę ciała innych osób
  • poznaje obszar współdziałania, interakcji międzyludzkich i tworzenia relacji rówieśniczych
  • buduje swoją świadomość emocjonalną
  • lepiej rozumie świat emocji oraz uczy się reagować na emocje swoje i innych osób
  • nabywa umiejętność odpowiedniego reagowania na często spotykane sytuacje
  • poprzez zabawę ma okazję do pracy nad trudnymi zachowaniami, które niepokoją rodziców lub nauczycieli
  • uczy się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
  • buduje pozytywny obraz siebie, wzmacnia wiarę we własne siły, swoje poczucie wartości i sprawczości

Dla kogo jest TUS?

Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Zasady naboru

Dzieci do grup kwalifikowane są  z uwzględnieniem wieku, poziomu funkcjonowania i  potrzeb rozwojowych.  Kwalifikacje mają na celu rozpoznanie problemów dziecka i stopnia ich nasilenia, co pozwala przydzielić dziecko do najbardziej odpowiedniej dla niego grupy.

Procedura kwalifikacji

Ankieta kwalifikacyjna – wypełniana przez rodziców/ opiekunów zawiera wstępne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka, dostarczana przed pierwszym spotkaniem.

Spotkanie z terapeutą  prowadzącym grupę składa się z dwóch części – pierwsza - to wywiad z rodzicami, druga – to indywidualna wizyta dziecka. Całości zajmuje ok. 60 min.

Kwalifikacja - mgr  Olga Drzewiecka-Panak 

Cena konsultacji w celu kwalifikacji do grupy - 90 zł

Zasady uczestnictwa

Podstawą uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców.

Zajęcia prowadzone są w cyklu semestralnym (2 miesiące). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.

Cena udziału w zajęciach: 35 zł/60 min.

Należy wnieść opłatę za cały miesiąc z góry.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© EduHit Danuta Lembowicz

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.